O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

To norma, która zawiera wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego. Jest kluczowa dla firm, które chcą poprawiać działać bez szkody dla środowiska.

Norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

To zbiór norm standaryzacyjnych, które dotyczą wymagań NATO w kwestii jakości usług. Obecnie certyfikaty AQAP​ posiadają tylko nieliczne firmy z branży ochrony.

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/ EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych  klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIALL.

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE.

To certyfikat wydawany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Pozwala na wykonywanie usługi dla struktur NATO.

Rekomendacja wiarygodności, która gwarantuje, że ORLEN Ochrona wykonuje usługi profesjonalnie i skutecznie.

W naszej Organizacji Zintegrowany System Zarządzania traktujemy jako narzędzie pracy, jako wyrażenie sposobu i realizacji naszych działań.

Gwarancją realizacji tak sformowanej Polityki jest wdrożony, utrzymywany i ciągle udoskonalany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 45001:2018,  ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2017 oraz Publikacją Standaryzacyjną NATO AQAP 2110:2016.

Cały czas monitorujemy nasz system i bieżąco go rozwijamy oraz doskonalimy. Zadowolenie naszych Klientów z jakości świadczonych przez nas usług, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań środowiskowych i BHP ze stałym zapewnianiem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji jest jednym z priorytetów naszej działalności.

Grupa ORLEN jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa kwestia przestrzegania praw człowieka. Jako spółka o kluczowym wpływie na gospodarkę, przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie wszystkich uznanych międzynarodowo praw człowieka w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw działalności Grupy ORLEN. To także niekwestionowana, fundamentalna wartość kultury i strategii korporacyjnej firmy. Aby zdefiniować stanowisko Grupy w kluczowych kwestiach, dotyczących ochrony i poszanowania praw człowieka, zarząd ORLEN przyjął Politykę ochrony praw człowieka w Grupie ORLEN. Polityka określa zasady działań, zachowań i regulacji, obowiązujących w Grupie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.