Nasze standardy

Polityka antykorupcyjna Grupy ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN przykłada duże znaczenie do postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i normami etycznymi. W 2018 roku w Grupie ORLEN wprowadzona została polityka antykorupcyjna, która określa zasady postępowania pracowników i reprezentantów spółek w relacjach z kontrahentami i administracją publiczną.

Postanowienia ogólne

 1. Polityka antykorupcyjna stanowi formalną podstawę wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Korupcji w Grupie ORLEN.
 2. System Przeciwdziałania Korupcji jest realizowany i zarządzany centralnie przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa ORLEN S.A.
 3. W spółkach Grupy ORLEN koordynacją zagadnień antykorupcyjnych zajmuje się Koordynator ds. antykorupcyjnych. 

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy ORLEN.  To gwarantuje zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy.

To oznacza, że:

 • ​w ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania Grupy ORLEN,
 • nie tolerujemy korupcji, nadużywania stanowisk lub funkcji dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych,
 • budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów;
 • przedstawiciele kadry kierowniczej Grupy ORLEN są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i prawa,
 • unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność,
 • stosujemy się do regulacji wewnętrznych Grupy ORLEN w zakresie wydatków i upominków,
 • odpowiedzialnie i świadomie zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych,
 • zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze,
 • przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu.

Do jego obowiązków należą:
 • nadzór nad wdrożeniem i realizacją polityki antykorupcyjnej,
 • koordynacja czynności związane z funkcjonowaniem Rejestru Korzyści,
 • udzielanie informacji w sprawach związanych z przeciwdziałaniem i wykrywaniem korupcji, 
 • utrzymywanie standardy szkoleniowych w zakresie antykorupcji,
 • zgłaszanie do Koordynatora ds. antykorupcyjnych ORLEN propozycje aktualizacji polityki antykorupcyjnej,
 • odpowiedzialność za pozyskiwanie, analizowanie i wymianę informacji o nadużyciach,
 • odpowiedzialność za planowanie i przeprowadzanie przeglądów w ramach Systemu Przeciwdziałania Korupcji.

Pliki do pobrania